Local time: Friday, 24 January 2020 23:04:57hrs
I am looking for: 

Ministry of Transport and Communications (MTC)
KITSISO KA GO KGAOGA GA DITIRELO KO DIOFISING TSA LOBATSE LE...
28/11/14
KITSISO KA GO KGAOGA GA DITIRELO KO DIOFISING TSA LOBATSE LE KANYE

Sechaba se itsesiwe gore diofisi tsa  Lephata la Dipalamo le Ipabalelo Tseleng (DRTS) ko Lobatse le Kanye di santse di sa  dire ka mabaka a go kgaoga ga maranyane ka ntlha ya dipula.
Lephata le kopa sechaba go ba inela diatla metsing go santse go dirwa  dipaakanyo.

Re a leboga.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.