Local time: Wednesday, 29 January 2020 12:47:50hrs
I am looking for: 

Ministry of Local Government (MLG)
MOLAETSA WA GA TAUTONA WA LETSATSI LA BOIPUSO
29/09/11
       Batswana Betso, letsatsi leno re a ipela e bile re motlotlo ka nngwe ya dikatlego tsa rona mo tlhabologong le go gola ga rona re le chaba mo dingwageng tse di masome mane le botlhano re ipusa.

1.      Batswana Betso, letsatsi leno re a ipela e bile re motlotlo ka nngwe ya dikatlego tsa rona mo tlhabologong le go gola ga rona re le chaba mo dingwageng tse di masome mane le botlhano re ipusa.  Ke na le lona Batswana Betsho le Botlhe ba ba re eleletsang bontle, fa re ipelela letsatsi le.

 

2.      Fa re ipelela letsatsi le le botlhokwa le, re tshwanetse ra akgola boRraarona-mogolo ba ka tebelopele le boineelo jwa bone re kgonneng go aga chaba ya rona le katlego e bangwe e bileng ba e meletsang matlhe.  Se se re gwetlha go tlhomamise gore tse re tla di direleng lefatshe leno mo botshelong jwa rona, di totomatsa le go somarela boleng le boipelafatso e re e amuleng mo go boRraarona-mogolo.

 

3.      Fa re sale re tsaya puso ka 1966 re ntse re tlhabologa le dingwaga go tsena mo maemong a nako eno a lefatshe la itsholelo e e fa gare.  Se ke ka ntlha ya mowa wa boipelego o o neng o rena mo go rona mo dingwageng tsa ntlha tsa go bopiwa ga chaba e.  Tshwaragano e mabutswapele ba re bopagantseng ka yone go nna chaba, e na le seabe se segolo mo go se re leng sone gompieno.

 

4.      Re chaba e e bopaganeng ka dingwao le ditso tse di farologaneng, mme re kgonne dithulaganyo tsa rona tsa ditlhabololo ka maitlamo a boipelego le boithaopo.  Fela go a hutsafatsa go lemoga fa mo dinakong tsa gompieno boitlamo joo bo re tswa diatleng ka monokela, mo dipakeng tse bo tlhokang le go feta go atlegela pele mo ditlhabololong. Re lebega re na le mowa wa go iteba ka bongwe le go batla go duelelwa sepe se re se dirang le tse re di itirelang tota.  Ka popagano re ka kgona go le gontsi, ka jalo ke kgothatsa Batswana go tsosolosa mowa wa ipelegeng.

5.      Re tshwanetse gape ra ikaega ka matshego a chaba ya rona a jaaka ‘Botho’ a re tlhaegileng e bile re tshela ka one. A re tshwaraganeng ka mowa wa go emana nokeng, go thusana le go abelana jaaka re rutilwe mo tshimologong ya chaba ya rona.  Ngwao ya rona ya ‘Botho’ e tshwanetse ya tsosoloswa le go diragadiwa. Mo dingwageng tsotlhe tsa go ipusa ga rona, e ke yone nako e re tlhokanang le mowa o o ntseng jalo.

 

6.      Fa re ipelela letsatsi le le botlhokwa le, ke eletsa go tlhagisa gore re ikgatlhe mpeng ka tiriso madi a chaba ya rona ka re santse re inoga mo manokonokong a kwelotlase ya itsholelo ya mafatshe. Dikgang tsa gore itsholelo ya mafatshe a a humileng e ka nna ya phutlhama gape di a tshwenya, mme e bile ga di ka ke tsa ikgatholosiwa.  Fa itsholelo ya mafatshe a e ka phutlhama la bobedi, mo Botswana re ya go ora selemo.  Re le puso re santse re le mo maitlamong le moono wa go tsweledisa go gola ya itsholelo ya lefatshe la rona le mo dinakong tse di thata tse gore e re sehihi se se apoga re bo re ntse re le mo tseleng.

 

7.        Re tshwanetse ra dira gole gontsi go godisa maiteko a rona a go itepatepanya le dikgwetho tse di lebaneng kabo ya madi rona.  Gore re kgone se, mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse a itlama le ineela mo tirong ya gagwe go kgontsha se batho ba se solofelang.

 

8.      Mo go bangwe ba rona, letsatsi la go ipelela buiposo ke la go tsaya loeto la mono gae le kwantle.  Se se tlhoka ipaakanyo go sa le pele go tlhomamisa gore tsotlhe tse di tlhokegang di teng pele mosepele o ka phuthologa.  Fa re tlhoma mosepele motho a itekanetse, ka sepalano se se itekanetseng e bile re dirisanya le ba bangwe sentle mo ditseleng, re ka goroga ka pabalesegong. Re tshwenngwa ke go gola ga dipalo tsa dikotsi mo ditseleng tsa rona, dingwe di gapa matsholo a batho. Ke batla go kgothatsa mongwe le mongwe go tlhomamisa ka bo ene gore malatsi a a boipelo e nne a boipelo e le ruri.

 

9.      Ke jaana re atumela paka ya dipula re tshwanetse ra ipaakanyetsa go dirisa dipula tsa ntlha. Ke itumelela gore thobo mo masimong a rona e ntse e oketsega mo go bonalang mo ngwageng tse tharo tse di fetileng ka thuso ya lenaneo la ISPAAD.  Mme ke fela fa re ka ipaakanya go le pele re ka solofelang thobo e namagadi e e ka jesang chaba ya rona fa ramasedi a ka re atla ka dipula tse di namagadi.

 

10.     A re ipeleleng letsatsi le la Boipuso ka kagiso re tla re sa lebale bao ba sa nnang le lesego jaaka rona.  Ke lo eleletsa boitumelo le tshireletsego mo go ipeleng ga lona.

 

             PULA!

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.