Local time: Wednesday, 29 January 2020 12:53:31hrs
I am looking for: 

Ministry of Local Government (MLG)
Ditlhabololo di botlhokwa
08/06/16
Go botlhokwa gore ditlhabololo di fitlhelele botlhe gore batho ba bone thuso e ba e tlhokang ba sa sokole.Se se boletswe ke Tona wa lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae Tona Slumber Tsogwane ka Matlhatso jaaka a ne a buisa phuthego ya kgotla gammogo le go simolodisa dikago tse di agiwang tsa kgotla kwa motseng wa Khwai.  

Ditlhabololo di botlhokwa

Go botlhokwa gore ditlhabololo di fitlhelele botlhe gore batho ba bone thuso e ba e tlhokang ba sa sokole.Se se boletswe ke Tona wa lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae Tona Slumber Tsogwane ka Matlhatso jaaka a ne a buisa phuthego ya kgotla gammogo le go simolodisa dikago tse di agiwang tsa kgotla kwa motseng wa Khwai.

 Dikago tseo tsa kgotla di agiwa ka lenaneo la motsosa kana la ESP,           Tona o tlhalositse fa ene ele gone a tswang kwa Lefatsheng la Amerika kwa a neng a tseneletse phuthego ya mafatshe fatshe ya komiti ya Batho ba ba tlholegileng mo mafelong ao,

A re kwa phuthegong eo ba ile ba kopana le ba mokgatlho o o bidiwang KhwaiDom Council bare ba emetse morafe oo, o boletse fa mokgatlo wa First People of Kalahari le Survival International ba supa fa ba emetse dikeletso tsa morafe.

O tlhalositse fa merafe ya Botswana ele batho ba ba agilweng gotwe ke ba ba tlholegileng mo mafelong ao, a tlatsa ka gore kwa phuthegong eo go rutwa ga bana ba sa rutwe ka teme e eseng ya bone gone ga tlhagoga mme a tlhalosa gore sedibeng go iwa ka tselana ka go simolola ga thuto ya diteme tse dingwe go tla a tlhoka bodiredi gammogo le ditsompelo tse di faphegileng.

Tona tsogwane o boletse fa go dirilwe ditsamaiso le melawana ya go bitsa maina ga ditsela le mafelo gammogo le dikago a tlhalosa fa bangwe ba banni ba ne ba ntsha ngongorego morago ga gore lefelo le ba nnang mo go lone le bidiwe Ditimamodimo, mme ga tsewa tshwetso gore Khansele e rerisanye le batho ba mafelo ao pele maina a tlhomiwa.

A re gona le ditsamaiso tse di amang Ipelegeng mme mo thulaganyong ya ba ba apeelang badiri ba ipelegeng baapei batla a fiwa konteraka ya kgwedi tse tharo mme go tla a tsengwa le dikopo fa motho a batla go apaya, a re baikopedi batla kopiwa gotla ka Omang wa bone ebile ba le dingwaga tse lesome le boroba bobedi go ya kwa ngwageng tse di masome a marataro le botlhano.O boletse fa mo kgangnyeng ya leuba go na le komiti e e sekasekang leuba mme e setse e weditse ditshekatsheko mme e tla a rolela Tautona pego.

Fa a tswa la gagwe Kgosi Merafe Amos wa Khwai o boleletse Tona fa bangwe ba bagolo mo motseng bane ba nyatsa boleng teng jwa gagwe mme a ba kganela go tla kwa kgotleng ka bane ba  sa mo lemoge mme a tsaya tshwetso gore ba tseye karolo mo diphuthegong mme ba sa akgele mo go tsone.

Kgosi Amos o boletse fa ele tshwanelo go tsenya batho mo tseleng mme a ile a ba kopa go tla go ikopa maitshwarelo mme ba bona go tshwanela gore ba ye go ikuela ka tshwetso e e neng e tserwe mme a ba letlelela go dira jalo.

O lebogile Tona go tla go tlhola morafe gammogo le go tla go simolodisa kago ya mokgotleng ka lenanao la ESP, a re seo se supa bobelotlhomogi le bopelontle.

Mothusa Modulasetilo wa Komiti ya Ditlhabololo tsa motse Rre Goitseone Phalalo o boletse fa go agilwe matlo a le supa a agelwa batlhoki mme mangwe a agilwe ke Khansele fa a mangwe a agilwe ka lenaneo la ga Tautona, o tladitse ka go supa fa ditlou di tshwenya ka go kgaola terata kwa go latlhelwang matlakala teng.

O kopile Tona go sekaseka kgang ya go agelwa sekole se se Potlaana ka go supega fa bana bangwe ba ngwega ko sekoleng ba tlhwaafaletse batsadi ba bone mme ebile batsadi ba sa kgone go godisa bana ba bone sentle ka ba tsamaya ba sale dingwaga tse di kwa tlase.

Mogolwane go tswa kwa lephateng la makgotla a Setswana Kgosi Tumelo Seboko o boletse fa tlhaelo ya boroko e le kgwetlho mme lenaneo la ESP letla a thusa go aga maroko a bodiredi.

A re kgang ya go thabolola leobo la Kgotla kgwetlho ke gore ga gona madi a a shafatsang leobo mme go na le madi fela a a shafatsang diofisi, a tlatsa ka gore kgaolo eo go supagetse fa e ise e romele maina a badiri ba ba berekang ka thata jaaka ene e kopilwe go dira jalo mme gole botlhokwa gore ba romele maina.

  Matlhogonolo Letshelaphala

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.