Ministry of Defence Justice and Security(MDJS)
spot announcement
02/08/16

SPOT ANNOUNCEMENT

Sechaba se itsisiwe fa Lephata la  Itshireletso, Molao le Thokgamo  le tla tshwara Thuto – seka- dipuisanyo ka Labotlhano kgwedi eno ele lesome le bobedi, metsotso ele  masome a mararo morago ga nako ya borobabobedi mo mosong go tsena ka nako ya lesome le motso.(Friday 12th August 2016, 0830-1100.hrs)

Thuto seka dipuisanyo e, e tla bo ele ya dikhamphani tse di ikemetseng ka nosi  tsa itshireletso.Kgankgolo ke go tla go arogana maitlamo a lephata mo go lwantsheng tshenyetso sechaba le go tsibosa ka twantsho tshenyetso sechaba

Dikhamphani tse di mo Gaborone le tikologo di kopiwa go romela baemedi ba sa fete bobedi, jalo he ba tshwanetse gore babo ba ikwadisitse kgwedi eno e hera bobedi  ka go ikgolaganye le diofisi dikgolo ko mogaleng wa 3698200/8300 kgotsa 3698286.

 

Re a leboga

                                    

Samma G. Tabudi

 

                                       …………………………………

FOR/Permanent Secretary

 

 

 

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.