Local time: Monday, 17 February 2020 20:58:54hrs
I am looking for: 

NOTIFICATION OF PRESENCE OF MATIMELA
17/02/14
Sechaba se itsisiwe  fa khansele potlana ya Kwcncng  e bong MAA/Lcntsweletau Sub-District e tla rekisa matimela ka palabalo ko lesakeng Ia Chabuchabu (Shadishadi).

RE:      NOTIFICATION OF SALE OF MATIMELA SECTION 11 ACT NO. 20 OF 2004 AMENDMENT  ACT 2004

Sechaba se itsisiwe  fa khansele potlana ya Kwcncng  e bong MAA/Lcntsweletau Sub-District e tla rekisa matimela ka palabalo ko lesakeng Ia Chabuchabu (Shadishadi) kgwedi ya Mopitlo e le ferabobedi (8th Ma rch 2014) go le Matlha tso mo mosong ka nako ya bofera bongwe (0900 hours).

Dikgomo di masome a supa (50)

TSAMAISO YA TIIEKISO

1.  Bareki batla lopiwa go duela madi a kana ka P5OO.OO ele madi a peeletso

2.   Bareki ba kopiwa go duelela le go tsaya leruo la bone ka lone letsatsi leo morago ga palabalo eseng jalo khansele ga e kake ya tsaya boikarabelo jwa leruo le le tlogetsweng ke beng morago ga thekiso

3.   Moreki yoo sa kgoneng go duela ka lone letsatsi la thekiso o tlaa gapelwa madi a peeletso

4.   Moreki yo o sa atlegang mo thekong o tlaa busediwa madi a gagwe

5.   Khansele e nale tshwanelo ya go fa seruiwa tlhwatlhwa ya theko (Reserve  Price).

Go bona matimela ka botlalo tobetsa fa

Re a leboga.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.