Local time: Friday, 21 February 2020 09:52:21hrs
I am looking for: 

News
05.09.16
KITSISO MO SECHABENG GO RURIFADIWA GA DIKOPO TSA TLHABOLOLO LEFATSHE KE PHYSICAL PLANNER YO O KWADISITSWENG KA FA MOLAONG. Sechaba se gakololwa fa molao wa Town and country Planning Act, 2013 o le mo tirisong ebile o tshwanetse go salwa morago. Ka jalo, lo itsisiwe gore ditiro tse di latelang di letleletswe go dirwa ke Physical Planners ba ba kwadisitsweng ka fa molaong fela; 1.       Kgaoganyo / go kopanngwa ga ditsha 2.      Phetolo tiriso ya setsha 3.      Mealo ya ditogamano tsa metse 4.      Go sutisiwa ga mabaka aa amantsweng le tiriso ya lefatshe 5.      Ikopelo go tlhofofaletswa melawana Ka jalo, dikopo tsotlhe tse di fa godimo di tshwanetse go isiwa mo Khanseleng di patilwe ke mokwalo wa tshekatsheko le setlankana sa Physical Planner yo o kwadisitsweng ka fa molaong. Go simolola kgwedi ya Phukwi e le 1, 2016, Khansele ya Kweneng e tlaa emisa go amogela dikopo tse di sa saenwang ke Physical Planner o kwadisitsweng Rre Robert Christopher Maabong Mogala: 5922191 kgotsa email: rbmaabong@gov.bw
05.09.16
KITSISO MO SECHABENG KEMISO YA GO AMOGELA DIKOPO TSA TLHABOLOLO  LEFATSHE KO MOGODITSHANE. Sechaba se itsesewe gore mo bokopanong jwa Khansele ya Kweneng District ya Phukwi ele 25 go fitlha Phatwe a le 8, 2016, Khansele e ile ya tsaya tshweetso ya go atolosa kemiso mo dikopong tsa tlhabololo lefatshe mo sekhutlwaneng sa lefatshe mo tseleng ya PIII (go simolola fa marekisetsong a Pula Spar go ya go tsena fa marakanelong a tsela ya Gabane) go ya kwa go Sedimonthole a le 30, 2016.
20.04.16
PUBLIC NOTICE RE - ADVERTISEMENT OF MOLEPOLOLE BUS RANK MARKET STALLS  The public is informed that the New Molepolole Bus Terminus shall soon be open for public use. It follows therefore that the market stalls are ready for rental to qualifying members of the public. Kweneng District Council requests for applications from individuals residing within Kweneng District for renting market stalls in the new Bus Terminus. The stalls are available for a three (3) year lease term.
05.01.16
 BACKGROUND Kweneng District Council is seeking expression of interest from domestic and international developers and financiers of renewable Energy technology based projects and development of business models, to provide Solar Streetlights installations infrastructure in villages of Kweneng District Council under the Public Private Partnership (PPP) framework. The solar powered street lighting project aims to provide reliable and environmentally friendly street lighting services so as to reduce on energy expenses and incidents of insecurity at night.
17.02.14
Sechaba se itsisiwe  fa khansele potlana ya Kwcncng  e bong MAA/Lcntsweletau Sub-District e tla rekisa matimela ka palabalo ko lesakeng Ia Chabuchabu (Shadishadi).
18.07.13
Sechaba se itsisiwe fa Khansele potlana ya Kweneng (Molepolole/ lentsweletau Sub- District Coucil) e amogetse leruo la matimela kwa lesakeng la Sengolane(Kotolaname).Ka jalo sechaba se kopiwa go tla go batla leruo la bone koo.  
18.07.13
Sechaba se itsisiwe fa khansele potlana ya Kweneng (MAA/Lentsweletau Sub - District Council) e tla rekisa matimela ka palobalo ko lesakeng la Sengolane kgwedi ya Phukwi a tlhola masome a mabedi le bosupa (27th July 2013) gole matlhatso mo mosong ka nako ya bofera bongwe (0900hrs)
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.