Local time: Wednesday, 19 February 2020 22:39:17hrs
I am looking for: 

TEMPORARY CLOSURE OF INDEPENDENCE AVENUE ROAD
12/07/16
TEMPORARY CLOSURE OF INDEPENDENCE AVENUE ROAD Gaborone City Council wishes to inform the public that the Independence Avenue road will be temporarily closed from the 14th July to the 16th July 2016.  The road will be closed from the robots by museum, passing in front of Council building to the robots by Trinity Church on the aforementioned dates.

PRESSS RELEASE

TEMPORARY CLOSURE OF INDEPENDENCE AVENUE ROAD

Gaborone City Council wishes to inform the public that the Independence Avenue road will be temporarily closed from the 14th July to the 16th July 2016.  The road will be closed from the robots by museum, passing in front of Council building to the robots by Trinity Church on the aforementioned dates.

One of the activities for President’s day celebrations is a Fashion show planned for the 15th July 2016 and the venue is the road passing in front of Council Offices in the main mall hence the temporary closure. 

The Public is requested to use alternative routes and apologizes for any inconvenience this might cause.

For more information contact the Call Centre at 0800 600 061 or Public Relations Office at 3657545 or 3657408

KITSISO

KITSISO KA GO TSWALWA GA TSELA YA INDEPENDENCE AVENUE

Khansele ya Gaborone e itsise Sechaba fa tsela ya Independence Avenue e tla tswalwa nakonyana go simolala ka di 14 Phukwi go fitlhelela ka di 16 Phukwi mono ngwaga (14-16 July 2016). Tsela e e tla tswalwa go simologa ha diponeng tsa mosepele tse difa museum,  e feta fa diofisi tsa Khansele go tsena ha diponeng tsa mosepele tse difa kerekeng ya Trinity ka malatsi a a beilweng.

Sengwe sa ditiragalo tsa go ipelela malatsi a ga Tautona ke ditshupo tsa kapari tse di tla dirwang ka di 15 Phukwi 2016 (15 July 2016), mme tsela e e fetang fa diofising tsa khansele e tla be e dirisiwa e le lefelo la ditiragalo. 

Ka jalo sechaba se kopiwa go dirisa ditsela tse dingwe tse di tsamaegang, mme ebile Khansele e kopa maitshwarelo ka ketsaetsego e e ka nnang.

Go itse go feta fa o ka leletsa mogala wa mahala wa 0800 600 061 kana ofisi ya moanamisa mafoko ko 3657545 kana 3657408.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.