Local time: Wednesday, 26 February 2020 07:03:24hrs
I am looking for: 

News
31.08.15
Gaborone City Council is seeking expressions of interest from domestic and international property developers/financiers of real estate development for a mixed use, transportation oriented site in downtown CBD on a design, build, operate and transfer basis.
05.08.15
GABORONE CITY COUNCIL THE GABORONE CITY COUNCIL HEREBY INFORMS THE PUBLIC THAT RATE CLEARANCE CERTIFICATE IS NOT REQUIRED FOR THE APPLICATION OF BUILDING PERMITS. THANK YOU. THE TOWN CLERK
24.07.15
KITSISO KHANSELE YA GABORONE E TSERE KGATO YA GORE BAGODI BOTLHE LE BA-NA LE BOGOLE FA BA TSILE GO KOPA THUSO BA THUSIWE PELE GA MONGWE LE MONGWE. FA BA TLHOKA THUSO E E HAPHEGILENG BA KA THUSEDIWA MO CUSTOMER CALL CENTRE.
24.07.15
LIST OF LICENSED DAY CARE CENTRES / PRE- SCHOOLS/ PRE PRIMARY UNITS IN GABORONE DISTRICT NOTE: THE LIST ENTAILS ALL LICENSED PRE-SCHOOLS IN GABORONE; ANY SCHOOL THAT DOES NOT APPEAR IN THE LIST IS DEEMED TO BE OPERATING ILLEGALLY.
17.07.15
Gaborone City Council wishes to inform motorists and the general public that there is an on-going maintenance of major roads in the city. These include Asphalt over Surfacing, Milling, road marking, and, are estimated to continue until 31st August 2015. Only one lane will be used during maintenance, therefore motorists are advised to cooperate, to obey all road signs used and also use alternative routes.  We therefore apologize for any inconvenience caused to motorists and the public.
02.06.15
PUBLIC AUCTION SALE In terms of Pound Act Cap;36.05 Section 45 (1) Gaborone City Council will sell by public auction sale four [4]unclaimed, cattle at City Council Pound Kraal at Tsholofelo Extension between cemetery and Sewerage treatment plant on the 29 May 2015 at 10.00 am. Condition of sale: Cash or Bank guaranteed cheques only point sale . Payment is done immediately after sale. Failing which they will be re-auctioned Go rekesediwa kwa masekeng a Pound go bapa le mabitla a Tsholofelo le Sewerage treatment plant. Go duelwa ka madi kgotsa cheke e e thomamisitsweng ke banka le karata ya banka ,Fa seruiwa se sa duelwa se tla busediwa gape mo thekisong. Sechaba se kopiwa go etlela ko masakeng go tlhola leruo la bone le le batimeletseng ka nako tsa tiro gotswa 07;30 go tsena ka 16;30.
02.06.15
KEMISO KA TSHOGANETSO/ NAKWANA Goromente wa Botswana a golagane le Banka ya Mafatshefatshe, ba tsere tshwetso ya go tlhabolola di sekele tse ditona mo Gaborone, tse di itsegeng ka go bidiwa BTV, Rainbow le ya Game City go nna makopanelo. Le fa go ntse jalo, go tla bo go dirwa mela emengwe ya dibase mo tseleng tsa Nelson Mandela, Kudumatse le ya New Lobatse. Khansele ya Gaborone ka jalo e kopa komoti ya ba ba lebaneng le tiriso ya lehatshe le tsa ipapatso, go emisa ka nakwana dikopo tsotlhe tsa go tlhabolola dipoloto, go tlhoma kana go tlhomolola tsa ipapatso mo khanseleng, mo mafelong a beng ba one kana mo mafelong a puso tse di mo sekgeleng sa 200m gotswa mo disekeleng tse, le mo sekgalang sa 61m sa papiso mo ditseleng tse di nankotsweng fa godimo Se se gwetlhiwa ke kgonagalo ya go ka gapiwa ga lefatshe le le ka tlhokafalang go diragatsa ditlhabololo tse. Kemiso e ya nakwana e tlaa tsena mo tirisong/ e tla simolodisiwa ka nako e mokwalo o gatisiwang mo dipampiring tsa dikgang go fitlhelela sechaba se itsesiwe. Khansele ya Gaborone ka jalo e kopa maitshwarelo ka kgoreletsego ee tla dirwang ke tshutiso e. Go itse go feta fa, leletsa lephata la Physical Planning @Civic Center, main mall, office 222, 226 mo megaleng ya : 3657501, 3657494
02.06.15
Batho botlhe ba maina aa latelang ba kopiwa go ikopanya le khansele ya Gaborone mo Civic Centre, office 89, mabapi le ikopelo ditsha tsa SHHA. Botlhe ba kopiwa go tla ka sesupo le mekwalo yotlhe ya ikopelo ditsha tsa bone le karata ya Omang e e mo tirisong. Fa ba tlhokafetse, ba losika ba ba lebaneng ba kopiwa go tla ka setlankana sa sesupo sa loso se se rurifaditsweng. Baikopedi botlhe ba kopiwa go iponatsa mo malatsing ale masome a mararo (30 days) go tloga gompieno. Ope wa baikopedi yoo tla tlhokang go iponatsa mo nako e e beilweng o itsisiwe fa a tla baka gore setsha sa gagwe se neelwe moikopedi yo mongwe.
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.