Local time: Saturday, 29 February 2020 06:31:47hrs
I am looking for: 

TONA MAELE O TLHALOSETSA BANNI BA LERALA-MAJWANENG KA LENANE...
22/01/16
Morago ga go lemoga fa bontsi jwa Batswana ba sa tlhaloganye gore ESP e itebagantse le eng le gore mosola wa teng ke eng mo sechabeng, Tona wa bonno le ditsha ebile ele Mopalamente wa Lerala-Maunatlala,

TONA MAELE O TLHALOSETSA BANNI BA LERALA-MAJWANENG KA LENANEO LA ESP.

Morago ga go lemoga fa bontsi jwa Batswana ba sa tlhaloganye gore ESP e itebagantse le eng le gore mosola wa teng ke eng mo sechabeng, Tona wa bonno le ditsha ebile ele Mopalamente wa Lerala-Maunatlala, Hon. Prince Maele o ne a bona go le maleba ebile go tshwanela gore a tseye nako a tlhalosetse Batswana ka lenaneo le.

Fa a buisa banni ba Lerala-Majwaneng mo phutegong e e nenng e tshwerwe ka Hirikgong e le lesome le motso mono ngwaga, a simolola ka go tlhalosa fa ESP ele go tsenya letlhabego mo itsholeng ya Botswana. A tswelela kago tlhalosa fa lenaneo le, ba tsile ka lone morago ga go lemoga gore mmaraka wa diteemane o wetse tlase. Mabaka ele gore mafatshe a bo Greece, Spain le France a tshelang a reka di teemane tsa Botswana le o ne a itemogele  kwelotlase ya itsholelo ka jalo ba fokoditse theko ya bone ya diteemane ka gore diteemane ke dilo tsa mokgabo.

Tona a tswelela ka go tlhalosetsa Batswana gore ba na le madi a selekanyo sa 85.5 million a ba beleditseng ko mafatsheng a sele, mme ba bona go tshwanela gore ba tseye bontlha bongwe jwa madi a gore ba simolodise lenaneo le la ESP.

 

“ESP e itebagantse le go thamela Batswana mmebereko segolo bogolo go tebagantswe le tsa kago le ditsela. Re lemogile fa dikago le ditsela e le tsone tse di ka thamelang Batswana mebereko e mentsi,” ga atolosa Tona.

Ntswa go ntse jalo, Tona a tswelela ka go tlhalosa fa go tsenya letlhabego mo itsholelong go tla bo go itebagantse le ditiro tse di ntseng dile teng mme di tlhoka madi e seng tse di sha. A tswelela ka go tlhalosetsa Batswana gore ditiro tse tsa go aga dikago le ditsela di tla neelwa dikompone tsa Batswana fela.  

Fa a garela pego ya gagwe, Tona a rotloetsa Batswana go reka diabe tsa kompone ya Botswana Telecommunication le go tsaya mananeo a mangwe a puso go iketsha mo lehumeng.

Printable version
Copyright © 2011 Government of Botswana. All rights reserved.